maanantai 9. joulukuuta 2013

SVEOjen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Tehtävä
Nykytila
Tavoite
Keinot
JÄSENISTÖ

Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti.  Nyt jäseniä on 748 (27.8.2013). Yhdistyksen jäsenrekisteri on ajan tasalla.


Varhaiskasvatuksen erityisopettajat hakeutuvat usein opetustoimen erityisopettajien tehtäviin. Lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja-opintoihin hakeutuvien määrä on vähentynyt.Perusopetuslain uudistaminen on vaikuttanut varhaiserityiskasvatuksen toimintatapoihin ja käytänteisiin varsinkin esiopetuksen osalta. Monissa kunnissa kolmiportaisen tuen mallia on ryhdytty soveltamaan myös muussa varhaiskasvatuksessa. Tuen toteutumisessa on epätasa-arvoisuutta eri kunnissa.

Erityisopettajien työnkuvaan voi tulla muutoksia ja lisävaateita tuen kolmiportaisuuden myötä.


Kunnissa on uudistettu varhaiserityiskasvatusta esimerkiksi lopettamalla integroidut erityisryhmät ja muuttamalla ryhmissä toimivien erityisopettajien toimet konsultoivan erityisopettajan tehtäväksi.


Varhais(erityis)kasvatuksen tuntemus ja osaaminen on heikentynyt ’kentällä’

Kaikki varhaiserityiskasvatuksen opettajat kuuluvat yhdistykseen
Yhdistys tukee jäseniään varhaiserityiskasvatuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä, ammattitaidon ylläpitämisessä sekä työhyvinvoinnissa.
- Yhdistys vaikuttaa siten, että varhaiserityiskasvatuksen palvelut säilyvät monipuolisina ja että lasten oikeus erityisopettajan opetukseen ja tukeen toteutuu lasten tarpeiden mukaisesti.Yhdistys tukee jäsentensä työmarkkinavaikuttamisen taitoja.
Yhdistys lisää tietoutta erityisopettajan työstä  ja työtehtävistä varhaiskasvatuksessa

Erityisopettajia kouluttavissa yliopistojen yksiköissä pidetään opiskelija-infot, joissa voi liittyä yhdistyksen jäseneksi alemmalla jäsenmaksulla.

Yhdistyksellä on omat ajan tasalla olevat verkko- ja Facebook-sivut, joiden kautta voi verkostoitua ja saada tietoa.

Jäsenistön ammattitaitoa tuetaan koulutustilaisuuksien ja muiden tapahtumien avulla.

Hallituksen jäsenet ovat
säännöllisesti yhteydessä alueensa erityisopettajiin.

-Yhdistys seuraa ja arvioi mm. jäsenkyselyillä kolmiportaisen tuen toteutumista ja sen vaikutuksia erityisopettajien työhön sekä tukea tarvitsevien lasten asemaan.

-Yhdistys pyrkii luomaan varhaiserityiskasvatuksen vertaismentori-järjestelmän


Yhdistys kehittää jäsentensä ay-vaikuttamisen taitoja, julkaisee yt-menettelysäädöksiä koskevaa  tietoutta ja pyrkii yhteistoimintaan mm. alueellisten ja paikallisten OAJ:n ja LTOL-yhdistysten kanssa.

Yhdistys kerää sähköisellä  jäsenkyselyllä tietoa jäsenten omaa työtään ja  työolosuhteita  koskevista vaikuttamis-kokemuksista ja -mahdollisuuksista. Jäsenkyselyn linkki lähetetään Jäseri-ohjelman kautta sähköpostilla.

Yhdistys julkaisee tiedotteita, kirjoituksia työnkuvasta ja tehtäväkentästä

Liittyvän jäsenen tervetulopakettiin lisätään LTOL:n laatimat varhaiserityiskasvatuksen julkaisut
EDUN-VALVONTA

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtävissä työskentelee edelleen liikaa epäpäteviä opettajia (700 vakanssissa epäpätevä opettaja).

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien  koulutusmäärä on liian pieni.

Varhaiserityiskasvatuksen opettajien palkka on liian alhainen työnvaativuuteen nähden.

Huonot työolosuhteet, palkkauksen pienuus, arvostuksen puute ja heikot mahdollisuudet oman osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen saavat varhaiskasvatuksen erityisopettajat hakeutumaan muualle töihin.Varhaiskasvatuksen erityisopettaja-palveluja ei ole kattavasti koko maassa

Päivähoitolainsäädäntö on vanhentunut eikä vastaa nykyisiin erityiskasvatusta koskeviin tarpeisiin. Opetusministeri perusti laaja-alaisen työryhmän uuden varhaiskasvatuslain aikaansaamiseksi (syksy 2012).Työryhmän toimikausi kestää 28.2.2014 asti. Tarkoituksena on, että uusi laki astuu voimaan 2015.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajien peruspätevyytenä tulee olla maisterikoulutus

Yhdistys vaikuttaa koulutuspaikkamääriin.


Palkkauksen ja palvelussuhteen ehtojen parantaminen

 Varhaiskasvatuksenerityisopettajia tulee saada myös pienille paikkakunnille. 


Varhaiserityiskasvatuksen tarpeet huomioidaan uudessa lainsäädännössä. Lainsäädäntöön tulee saada selkeät kirjaukset varhaiserityiskasvatuksen palveluista yhdistyksen kannanotossaan esiintuomien näkemysten ja linjausten pohjalta.
Yhdistys vaikuttaa  erityisopettajaopiskelijoiden määrän  lisäämiseksi ja koulutustason nostamiseksi, mm. tapaamalla kouluttajia.

Yhdistys selvittää, millaisilla koulutuksilla varhaiskasvatuksen erityisopettajan työssä toimitaan.

Yhdistys toimii yhteistyössä  LTOL:n, OAJ:n, Suomen erityiskasvatuksen liiton (Sel.ry) sekä muiden varhaiskasvatus- ja koulutusalan järjestöjen ja toimijoiden kanssa (mm. vuosittainen tapaaminen OAJ:n ja varhaiskasvatuksen kouluttajien kanssa, edustukset kokouksissa ja tapahtumissa) erityisopettajien työolosuhteiden, palkkauksen ja täydennyskoulutusmahdollisuuksien parantamiseksi.

-       Yhdistys tuo esille varhais-erityisopettajapulan erityisesti pienillä paikkakunnilla ja vaikuttaa mm. OAJ:n ja LTOL:n siten, että erityiskasvatuksen palvelut turvataan tasavertaisesti alle
kouluikäisille lapsille asuinpaikasta riippumatta
-           
Yhdistys vaikuttaa varhaiserityiskasvatuksen lainsäädäntöön, varhaiserityiskasvatuksen asemaan  ja ajankohtaisiin asioihin osallistumalla aktiivisesti lakivalmisteluun (työryhmän jäsenyys, kuulemistilaisuudet), laatimalla kannanottoja, kirjelmiä ja tiedotteita sekä henkilökohtaisilla yhteydenotoilla.
TIEDOTUS
Nettisivut, Opettaja-lehti, Facebook-sivusto ja Jäseri toimivat lehden ohella yhdistyksen tiedotusvälineinä.

Uudet nettisivut toimivat hyvänä ja nopeana tiedotus- ja palautteenantokanavana Jäseri-ohjelman ja fb-sivujen ohella. Facebook-sivuston päivittäjinä toimivat tiedottaja ja puheenjohtaja. Puheenjohtaja hyväksyy jäsenet.

Jäsenlehti on jäsenten mielestä hyvä tuki työssä.


Jäsenkyselyssä tuli esiin, ettei yhdistys ole kovin näkyvä vaikuttaja.

Monipuolinen tiedottaminen aktivoi jäseniä ottamaan yhteyttä yhdistykseen ajankohtaisissa asioissa.
Lehdessä tarjotaan tietoa varhaiserityis-kasvatuksen käytännöistä ja tutkimustuloksista


Yhdistyksen näkyvyyden ja vaikuttavuuden parantaminen monipuolisen tiedotustoiminnan kautta.

Yhdistyksen painoarvon kasvattaminen järjestöissä ja liitoissa sekä päätöksenteossa.
Jäseniä kannustetaan
kirjoittamaan lehteen ja antamaan palautetta nettisivujen palaute-lomakkeen kautta sekä fb-sivujen kautta.

Nettisivujen tapahtuma-kalenterin kautta jäsenten on mahdollista saada nopeasti tietoa yhdistyksen toiminnasta. Nettisivujen kautta yhdistys saa myös palautetta jäseniltä.Vuoden aikana ilmestyy 4 lehteä.
Kullakin numerolla on oma teemansa.


Muihin alan lehtiin laaditaan kirjoituksia ja kannanottoja (Opettaja-lehti, Erityiskasvatus-lehti)

LTOL:n nettisivuilta on selkeä linkki SVEOT-yhdistyksen sivuille.
JÄRJESTÖ-TOIMINTAYhteistyö muiden erityisopettajien yhdistysten kanssa on toimiva.
Jatketaan yhteistyötä järjestämällä mm. yhteisiä tapahtumia ja koulutuspäiviä.


Vuoden 2014 aikana järjestetään Sel:n ja SVEOT ry:n hallitusten yhteinen kokous.

Yhdistys osallistuu LTOL:n valtuuston kokouksiin.

Yhdistys on jäsenenä Suomen Varhaiskasvatus ry:ssä ja osallistuu sen toimintaan
KOULUTUS

Yhdistys on järjestänyt vuosittain kaksi koulutusta ja tukenut alueellisia koulutustilaisuuksia.

Koulutusten järjestämisessä pyritään alueelliseen tasavertaisuuteen ja jäsenten mielipiteiden, tarpeiden ja ideoiden huomioimiseen.
Kannustetaan jäseniä alueellisten varhaiserityiskasvatuksen koulutustilaisuuksien järjestämiseen.
Vuosittain yhdistys tukee vähintään yhtä alueellista koulutusta osallistumalla esim. kouluttajan kuluihin talouden niin salliessa

Yhdistyksen yleiskokousten yhteydessä on koulutustilaisuus.

Yhdistys järjestää varhaiserityiskasvatuksen tulevaisuusseminaarin/opintopäivät.
TALOUS
Jäsenmaksuperinnässä on siirrytty sähköpostitse tapahtuvaan laskutukseen, joka toimii kohtalaisen hyvin.

Yhdistyksen talous on tasapainossa. Parina viime vuotena tilinpäätös on ollut ylijäämäinen. Ylijäämää on käytetty jäsenten hyväksi koulutustilaisuuksia järjestämällä.

Valmistuvien erityisopettajien määrä vähenee, sillä koulutuksiin ei hakeuduta enää yhtä paljon kuin ennen. Lehden painatuskulut nousivat vuonna 2013, ja yleisesti hinnat ovat nousseet.
Yhdistyksen toimintaa toteutetaan talouden antamin mahdollisuuksin.

Jäsenmaksun sähköpostilaskutusta varten tarvitaan jäsenten voimassaolevat sähköpostiosoitteet. Sähköpostiosoitteet pidetään ajan tasalla ja puuttuvat sähköpostiosoitteet pyritään hankkimaan.


Jäsenmaksuperintä tapahtuu sähköpostitse lähetettävällä laskulla Jäserinkautta. Sähköpostittomille jäsenille lähetetään lasku postitse.

Jäsenmaksu on 20 euroa

Koulutusmateriaalista peritään 5€ maksu, jolla katetaan mm. kopiointikulut

Lehdestä tarjotaan mainostilaa yrityksille (puoli sivua 50 €, koko sivu 100 €)

Koulutustilaisuuksiin osallistuvilta yhdistyksen ulkopuolisilta henkilöiltä peritään osallistumismaksuna 50 €.

keskiviikko 4. joulukuuta 2013

Lastentarhanopettajaliitto: Esiopetuksen opettajan kelpoisuuksia ei saa väljentää

Lastentarhanopettajaliitto ei hyväksy valtioneuvoston rakennepoliittisessa ohjelmassa olevaa esitystä, jonka mukaan esiopetuksen opettajan kelpoisuutta Suomessa väljennetään. Esiopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on asetuksen 14.12.1998/986 7§ mukaan kelpoinen antamaan luokanopetusta tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittanut henkilö. Rakennepoliittisessa esityksessä perustellaan kelpoisuuksien väljentämistä työvoimapulan helpottamisella koulutustarjontaa lisäämällä. Elokuussa 2012 julkaistun Esiopetuksen laatu -arvioinnin1 mukaan kelpoisista esiopetuksen opettajista ei ole pulaa. 98 % opettajista on esiopetuskelpoisia.

Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustaustalla ja kelpoisuuksilla on suora vaikutus lasten hyvinvointiin, osaamiseen ja oppimiseen. On tutkittu, että mitä korkeampi opettajan koulutus on, sitä herkempi ja sitoutuneempi hän on vuorovaikutukseen lapsen kanssa2. Aikuisen herkkyys vastata lasten tarpeisiin, kyky kuunnella sekä avoimuus lasten aloitteita kohtaan edellyttävät kasvatustieteen koulutusta ja ammatillista asiantuntijuutta3. Korkeammin koulutetut opettajat havaitsevat myös kiusaamista paremmin kuin vähemmän koulutetut4.

Esiopetus ja varhaiskasvatus parantavat mm. Pisa – tuloksia. Kasvatuksen ja opetuksen toteuttamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä vastaavilla opettajilla on vahva varhaispedagoginen sekä esiopetuksen oppimisen asiantuntemus. Päiväkodin johtajien, lastentarhanopettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien kelpoisuusehtona tulee olla varhaiskasvatukseen tai erityisvarhaiskasvatukseen suuntautunut maisteritutkinto.
Lokakuussa 2013 julkaistussa Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa – raportissa edellytetään, että varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamisen yhteydessä tulee selkiyttää sitä, millaista osaamista varhaiskasvatuksen tulevat työtehtävät henkilöstöltä edellyttävät ja millaisella ammatti- ja koulutusrakenteella tätä osaamista voidaan parhaimmillaan tuottaa5. Esiopetuksen laatu – raportissa nousee selkeästi esille esiopetuksen laadun vaihtelevuus jo nykytilanteessa. Nykyinenkään ohjausjärjestelmä ei tue riittävästi esiopetuksen suunnitelmallista kehittämistä. Suunnitelmallisuuden puute näkyi raportissa esimerkiksi pedagogisessa johtajuudessa, arvioinnissa sekä henkilöstön osaamisen kehittämisessä.
Näiden raporttien tulokset eivät anna perustetta sille, että henkilöstön kelpoisuuksia väljennettäisiin. Osaava esiopetuksen opettaja on oppimisen ja oppimismotivaation tae. Perusta oppimaan oppimiselle ja koulunkäynnin taidoille luodaan esiopetuksessa.

LISÄTIETOA TOIMITUKSILLE:
Rille Repo, tiedottaja, Lastentarhanopettajaliitto, 040 5273 205, rille.repo@lastentarha.fi
Anne Liimola, puheenjohtaja, Lastentarhanopettajaliitto, 050 344 3555, anne.liimola@lastentarha.fi

TIEDOTE 3.12.2013

lähteet:
1 Esiopetuksen laatu - Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 61: 2012
2 Kovanen, P. 2004. Oppiminen ja asiantuntijuus varhaiskasvatuksessa: varhaisen oppimaan ohjaamisen suunnitelma erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjauksessa. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 256. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5119-1
Holkeri-Rinkinen, L. 2009. Aikuinen ja lapsi vuorovaikutusta rakentamassa. Diskurssianalyyttinen tutkimus päiväkodin arjesta. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 835. http://urn.fi/urn:isbn:978–951-44-7692-1
4 Rainio, A. P. 2010. Lionhearts of the playworld. An ethnographic case study of the development of agency in play pedagogy. University of Helsinki, Institute of Behavioral Sciences. Studies in Educational Sciences 233. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/19883
4 Repo, L. & Sajavaara, N. 2013. Prevention of bullying in early educational settings: pedagogical and organizational factors related to bullying. European Early Childhood Education Research Journal (in press).
5 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 7:2013

tiistai 3. joulukuuta 2013

Koskaan ei ole niin hyvä, ettei voisi olla vielä paremmin! Haluatko vaikuttaa paremman huomisen puolesta?

Siihen on mahdollisuus asettumalla ehdokkaaksi Lastentarhanopettajaliiton valtuuston vaalissa. Jollet halua itse mukaan vaikuttamaan, äänestä hyvää ehdokasta tekemään sitä puolestasi!

Lastentarhanopettajaliiton valtuuston vaalit pidetään maaliskuussa 2014. Valtuustoon valitaan 45 jäsentä ja varajäsenet. Vaalit toteutetaan sähköisenä vaalina 12.-25.3.2014, ja äänestäminen tapahtuu jäsentunnuksilla LTOL:n ja OAJ:n www-sivujen kautta.

Äänioikeutettuja vaalikelpoinen (siis oikeus asettua ehdokkaaksi) on LTOL:n jäsenyhdistysten varsinainen jäsen, joka on maksanut hänelle määrätyn jäsenmaksun ja joka on merkitty jäsenrekisteriin vaalivuoden tammikuun 1. päivänä; ellei hän mainitun päivän jälkeen ole eronnut tai tullut erotetuksi. Äänioikeus määräytyy jäsenen jäsenyhdistyksen kotipaikan mukaan, äänestys ja vaalijärjestyksen vaalipiirijakoa koskevien periaatteiden mukaisesti. Kunkin äänioikeutetun jäsenyhdistys määräytyy siten vaalivuoden ensimmäisen päivän jäsentiedon perusteella. Työelämän ulkopuolella olevat jäsenet ovat äänioikeutettuja samojen periaatteiden mukaisesti.  LTOL:n ruotsinkielisiin yhdistyksiin kuuluvien jäsenten äänioikeus on sidottu yhdistyksen jäsenyyteen. Äänioikeuden voi tarkistaa sähköisesti OAJ:n jäsensivuilla 8.-17. tammikuuta 2014. Ehdokkaaksi voi asettua jäsen, jota kannattaa vähintään yksi samaan vaalipiiriin kuuluva äänioikeutettu jäsen.

Samanaikaisesti järjestetään OAJ:n valtuustovaalit, jonka ehdokasasettelu toteutetaan ja siitä tiedotetaan erikseen. LTOL:n uusi valtuusto järjestäytyy kevätkokouksessa 9.-10. toukokuuta 2014.

Valtuuston järjestäytymiskokouksessa valitaan nelivuotiskaudelle liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet. Sääntöjen mukaan valtuutetuille ei valita henkilökohtaisia varajäseniä. Varajäsenet toimivat yleisvarajäseninä. ja heitä valitaan vaalipiireittäin yksi enemmän kuin varsinaisia valtuuston jäseniä.perjantai 1. marraskuuta 2013

Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa - Arviointi koulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista

Varhaiskasvatuksen koulutus on arvioitu.
Varhaiskasvatuksen koulutuksen arvioinnin kohteena oli yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja toisella asteella ammatillisena koulutuksena toteutettava alan koulutus. Arvioinnissa oli mukana 9 tutkintoa ja siihen osallistui 98 koulutuksen järjestäjää. Arviointi toteutettiin Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) ja Koulutuksen arviointineuvoston (KAN)yhteisa rviointina. Varhaiskasvatuksen koulutusta arvioitiin nyt ensimmäistä kertaa näiden neuvostojen toimesta.
Arvioinnin tulokset (vahvuudet ja kehittämisuositukset) ovat luettavissa Korkeakoulujen arviointineuvoston sivuilla. Sinne pääsette oheisesta linkistä, jonka kautta löytyy myös arvioinnin loppuraportti sähköisenä.
http://www.kka.fi/files/1960/KKA_0713.pdf

perjantai 16. elokuuta 2013

lauantai 10. elokuuta 2013

TUETTUNA VARHAISKASVATUKSESTA AMMATTIIN, 20–21.9.2013, TURKU

KONFERENSSIN OHJELMA
TORSTAI 19.9.2013
Turun kaupungin vastaanotto klo 20.00, Kaupungintalo, Aurakatu 2, Turku

PERJANTAI 20.9.2013
9.30 Ilmoittautuminen, kahvi ja oppimateriaalinäyttelyihin tutustumista

10.00 Konferenssin avaus

- Steelpandat, Luolavuoren koulu
- Jaanet Salminen, NFSP:n presidentti
- Olli Luukkainen, Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtaja
- Jussi Pihkala, Opetusneuvos, Opetus ja kulttuuriministeriö
(esityskielet suomi ja ruotsi)

11.00 Tauko

11.15 Mikä tekee Suomesta koulutuksen kärkimaan? prof. Hannele Niemi, Helsingin yliopisto (esityskieli englanti)

12.30 Lounas

13.30 Heikot lukijat ja tasavertaisuus:Pohjoismaista vertailua,  Dos. Ulf Fredriksson, Tukholman yliopisto, Ruotsi (esityskieli ruotsi, tulkkaus suomeksi)

14.30 Kahvi, oppimateriaalinäyttelyihin tutustumista

15.00 Haasteista mahdollisuuksiin, PUMA -ohjelman näkökulma, Apulaisprofessori  René Kristensen, Lillebaetin yliopisto,Tanska (esityskieli tanska, tulkkaus suomeksi)

18/19.00 Ohjelmallinen ilta Forum Marinum, Linnankatu 72, Turku
 Kaksi vaihtoehtoa:
A. opastus, saaristolaisbuffet ja musiikkia klo 18.00
B. saaristolaisbuffet ja musiikkia klo 19.00

LAUANTAI 21.9.2013

8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9.00 Päivän avaus (esityskielet suomi ja ruotsi)

9.15 Erityiskasvatus Euroopassa, ajankohtaiskatsaus, Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen johtaja  Cor Meijer (esityskieli englanti)

10.30 Valinnaiset ohjelmat: Jokaisella on mahdollisuus osallistua yhteen ohjelmaan klo 10.30 ja toiseen klo 11.45. Valinnaisiin ohjelmiin ilmoittaudutaan ajalla 1.3.–15.8. osoitteessa www.nfsp.info
a. Social-emotional problems and pedagogical culture, Dos., lehtori Päivi Pihlaja, Turun yliopisto (esityskieli suomi)
b. Mukavuusalueelta eriyttämiseen - erilaisen oppijan kohtaaminen, KM, luokan- ja erityisopettaja Pia Vataja, Tampere (esityskieli suomi)

c. From school to work, yliopettaja Maija Hirvonen, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu (esityskieli englanti)

d. Erityisen tuen tarpeessa olevat ylioppilaskokelaat suomalaisessa ylioppilastutkinnossa, VTM, tutkintosihteeri Ylioppilastutkintolautakunta Anneli Sihvo (esityskieli suomi)

e. Erilaiset oppijat ja koulutuspolut, Dos. Karin Linnamäki ja yliopisto-opettaja Johan Korhonen, Åbo Akademi (esityskieli ruotsi)

f. Intensive special education endorsement research project– How to teach students with severe Special Education Needs in Finland, Dos., lehtori Elina Kontu, Helsingin yliopisto (esityskieli suomi)

g. PUMA – Live, Apulaisprofessori  René Kristensen, Lillebaetin yliopisto,Tanska (esityskieli englanti)

h. Oppimisen tukeminen lukiossa, KM, lehtori Airi Tikkanen, Tampere (esityskieli englanti)

11.45 Valinnaiset ohjelmat

a. Social-emotional problems and pedagogical culture, Dos., lehtori Päivi Pihlaja, Turun yliopisto (esityskieli suomi)

b. Mukavuusalueelta eriyttämiseen - erilaisen oppijan kohtaaminen, KM, luokan- ja erityisopettaja Pia Vataja, Tampere (esityskieli ruotsi)

c. From school to work, Yliopettaja Maija Hirvonen, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu (esityskieli suomi)

d. Erityisen tuen tarpeessa olevat ylioppilaskokelaat suomalaisessa ylioppilastutkinnossa, VTM, tutkintosihteeri Ylioppilastutkintolautakunta Anneli Sihvo (esityskieli ruotsi)

e. Erilaiset oppijat ja koulutuspolut, Dos. Karin Linnamäki ja yliopisto-opettaja Johan Korhonen, Åbo Akademi (esityskieli suomi)

f. Intensive special education endorsement research project– How to teach students with severe Special Education Needs in Finland, Dos., lehtori Elina Kontu, Helsingin yliopisto (esityskieli englanti)

g. PUMA – Live, Apulaisprofessori  René Kristensen, Lillebaetin yliopisto,Tanska (esityskieli englanti)

h. Oppimisen tukeminen lukiossa, KM, lehtori Airi Tikkanen, Tampere (esityskieli suomi)

12.45 Lounas
13.45 Mistä saan energiaa ja voimaa työhöni? Filosofian lisensiaatti, fyysikko, opettaja, toimittaja, työelämän valmentaja Torfinn Slåen, Norja (esityskielet norja ja suomi)

15.00 Konferenssin päätös ja NFSPn puheenjohtajavastuun siirtäminen seuraavalle puheenjohtajamaalle (esityskielet suomi ja ruotsi)

15.20 Lähtökahvi

Ilmoittautuminen ja hinnat
Ilmoittaudu konferenssiin ja valinnaisiin ohjelmiin 1.3.2013 alkaen osoitteessa  www.nfsp.info

Vahvista ilmoittautumisesi maksamalla osallistumismaksu ja iltaohjelma tilille:
Suomen erityiskasvatuksen liitto ry.
IBAN FI91 6601 0001 1519 43
BIC AABAFI22

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.8.2013. Muista mainita nimesi viestikentässä.

Hinnat
1 päivä 160 €
2 päivää 310 €
Hinnat sisältävät lounaat ja kahvit

Ohjelmallinen ilta:
A. opastus, saaristolaisbuffet ja musiikkia 73 €
B. saaristolaisbuffet ja musiikkia 60 €

Lisätietoja: www.nfsp.info och konferens2013@sel.fi
Muutokset mahdollisia. Tarkista ohjelman mahdollisetpäivitykset osoitteesta www.nfsp.info

Majoitus
Radisson Blu Marina Palace, Linnankatu 32, Turku, puh:0201234710,Sähköposti:info.turku@radissonblu.com
110 EUR / 110 EUR / 1 hh Standard/yö
130 EUR / 130 EUR / 2 hh Standard/yö
Tunnus: NFSP
Hinnat sisältävät Super Breakfast -buffetaamiaisen ja saunan. Varaukset viimeistään 18.8.2013

Sokos Hotel Seurahuone,Eerikinkatu 23, Turku,puh:02 3373800 tai 020 1234600,sähköposti: sales.turku@sokoshotels.fi
80 EUR/ 1hh
90 EUR/ 2hh
Hinnat sisältävät buffetaamiaisen. Varaukset viimeistään 18.8.2013

Konferenssin järjestävät yhteistyössä Suomen erityiskasvatuksen liitto ry:n ja Pohjoismaisen erityiskasvatuksen liiton (Nordiska Förbundet för Specialpedagogik) kanssa. Yhteistyössä mukana myös Ammatilliset erityisopettajat ry. sekä Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat ry.


lauantai 3. elokuuta 2013

Syksyn tapahtumakalenteri päivitetty ja HUOM! vuosikokous pe 27.9.

Sveojen tapahtumakalenteria on päivitetty syksyn osalta:

syksy 2013

elokuu
16.8.2013 Hallituksen kokous, Seinäjoki
17.8.Maailman II Kelto-päivät, Seinäjoki (TÄYNNÄ)
SYYSKUU
Kiemurat 3/2013 ilmestyy (jutut Maritalle 31.8. mennessä)

20.-21.9.2013 Pohjoismainen erityiskasvatuksen konferenssi Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin, Turku (www.nfsp.info)

27.9.2013 Hallituksen kokous ja Erityisten perjantai (Syyskokous + koulutus+virkistyspäivä), Hki. Ilmoittautuminen sitovasti viim. 23.8.2013 osoitteeseen sveotry@gmail.com.

28.-29. 9. 2013 Valtakunnalliset lto-päivät, Finlandia-talo, Hki (http://www.hela-ry.fi/)

LOKAKUU
LTOL:n syysvaltuusto Helsinki
11.10.2013 Varhaiskasvatusmessut, Wanha Satama, Hki
MARRASKUU
21-22.11.2013  Kasvatusmessut, Jyväskylä
JOULUKUU
Kiemurat 4/2013 ilmestyy (aineisto Maritalle viim. 30.11.mennessä)

tiistai 2. heinäkuuta 2013

Keltopäivien 17.8. ohjelma ja ilmoittautuminen

MAAILMAN II KELTOPÄIVÄT SEINÄJOELLA LA 17.8.2013
Keltopäivät – koulutustilaisuus on tarkoitettu konsultoivina erityisopettajina toimiville varhaiskasvatuksen erityisopettajille (keltoille, reltoille ym.)
Keltopäivillä tarkastellaan työnohjauksellisesti mm. toimenkuvia, työtapoja ja yhteistyökäytänteitä. Tarkoituksena on saada vertaistukea ja ajankohtaista tietoa omaan työhön ja voimavaroja työssä jaksamiseen.
Koulutus järjestetään Hotelli Cumuluksen tiloissa, os.Kauppakatu 10,60100 Seinäjoki

Ohjelma:
klo 10.00-11.00 Tervetulokahvi ja virittäytyminen päivään
klo 11.00-12.00 Työskentelyä ryhmissä
12.00-12.45 Lounas (omakustanteinen)
12.45-15.30 Työskentelyä ryhmissä
15.30-16.30 Yhteenveto ja päivän päätös
Mukaan mahtuu 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat ilmoittautumiset pj. Marita Neitolalle puh. 040-7478125 tai sähköposti marita.neitola@utu.fi VIIMEISTÄÄN 30.7.2013 mennessä.
Tervetuloa voimaantumaan!
Terveisin SVEOT hallitus

Erityisten perjantai ja SVEOT ry:n syyskokous

Kutsu

ERITYISTEN PERJANTAI

Aika: pe 27.9.2013 klo 12.30-17.00
Paikka: Hotelli Vaakunan Kaarre-kabinetti, Helsinki (Lisätietoa: http://www.ravintolaloiste.fi/tilausravintola-kaarre.html)

Tervetuloa Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat -yhdistyksen koulutustilaisuuteen ja syyskokoukseen, jotka järjestämme LTO13-päivien yhteydessä Helsingissä. Alla on iltapäivän ohjelma ja ilmoittautumisohjeet.
Iltapäivän ohjelma:
Klo 12.30-13.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/tee
Klo 13.00-13.15 Tervetuloa!
Klo 13.15-14.00 Uudistuva varhaiskasvatuslaki ja varhaiserityiskasvatus, Nina Lahtinen OAJ
Klo 14.15- 15.00 Työmarkkina-asiaa erityisopettajille, Timo Mäki OAJ
Klo 15.30-17.00 SVEOT ry:n syyskokous


Iltaohjelma:
Olemme varanneet lippuja (50kpl) perjantaille 27.9.2013 klo 19 Avoimet Ovet -teatterin näytelmään VALA.
Teatterin osoite: Erottajankatu 5, 00130 HELSINKI (Lisätietoa:
http://www.avoimetovet.fi/vala)
Lippujen hinnat:
SVEOT ry:n jäsenet 26e (norm. 28e)
Opiskelijajäsenemme 18e (mainitse ilmoittautuessasi, jos Sinulla on opiskelijakortti)

Lue tämä ohje huolella:
* Otamme vastaan ainoastaan SITOVIA ILMOITTAUTUMISIA. Ilmoittautumista EI VOI perua esim. jättämällä maksamatta tilatut teatteriliput.

* Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse mahdolliset ruoka-aineallergiat (tarjoamme tilaisuudessa pientä purtavaa).

* Iltaohjelma on omakustanteinen.

* Ilmoittautuessasi mainitse osallistutko vain toiseen/molempiin tilaisuuksiin.

* Lähetä ilmoittautuminen viimeistään PERJANTAINA 23.8.2013 osoitteeseen
sveotry@gmail.com
* Saat ilmoittautumiseesi vahvistuksen sähköpostitse maksuohjeen kera.
  Teatterin maksun eräpäivä tulee olemaan MAANANTAI 30.8.2013

maanantai 1. heinäkuuta 2013

Haaste teille kaikille, jotka olette julkaisseet ja tulette julkaisemaan lopputyönne sähköisenä!


Jäsenemme ympäri Suomen kaipaavat uusinta tietoa varhaiskasvatuksen tiimoilta. Sinä, joka olet julkaissut KK-, Pro gradu -työsi tai väitöskirjasi sähköisenä, kirjoita KIEMURAT -lehteemme työstäsi 3-4 sivun esittely  ja liitä opinnäytetyösi sähköinen linkki artikkeliisi. Työsi voi käsitellä mitä tahansa aihetta varhaiskasvatuksen tai varhaiserityiskasvatuksen saralla; meitä kiinnostaa aiheesi varmasti!

Tämä haaste on voimassa tästä lähtien ja tekstinne vastaanottaa puheenjohtajamme Marita Neitola marita.neitola@utu.fi
Julkaisupalkkiota emme voi maksaa, mutta saat itsellesi PR-lahjamme.

perjantai 10. toukokuuta 2013

Oletko valmistumassa tai jo valmis erityislastentarhanopettaja?

Liity SVEOihin lähettämällä yhteystietosi jäsensihteerillemme.
Anna (Anu) Kangas
Ulvilantie 29/1 C 30
00350 Helsinki
anu.kangas [at] opettaja.fi
Jäsentietoihin tarvitsemme seuraavat asiat:
- nimi
- hetu
- osoite
- puhelinnumerot kotiin, työhön
- sähköpostiosoite
- työnantaja, tehtävänimike ja työsuhteen laatu (vakituinen/määräaikainen)
- pohjakoulutus
- erikoistumisvuosi ja -paikka
- muu koulutus

sunnuntai 7. huhtikuuta 2013

sunnuntai 17. maaliskuuta 2013

Nämä ovat Sveojen uudet kotisivut!

Vanhat kotisivut löytyvät vielä osoitteesta http://www.freewebs.com/seltot/
Niitä ei kuitenkaan enää päivitetä, mutta vanhat tiedot ovat siellä edelleen tallessa.

keskiviikko 16. tammikuuta 2013