maanantai 9. joulukuuta 2013

SVEOjen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Tehtävä
Nykytila
Tavoite
Keinot
JÄSENISTÖ

Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti.  Nyt jäseniä on 748 (27.8.2013). Yhdistyksen jäsenrekisteri on ajan tasalla.


Varhaiskasvatuksen erityisopettajat hakeutuvat usein opetustoimen erityisopettajien tehtäviin. Lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja-opintoihin hakeutuvien määrä on vähentynyt.Perusopetuslain uudistaminen on vaikuttanut varhaiserityiskasvatuksen toimintatapoihin ja käytänteisiin varsinkin esiopetuksen osalta. Monissa kunnissa kolmiportaisen tuen mallia on ryhdytty soveltamaan myös muussa varhaiskasvatuksessa. Tuen toteutumisessa on epätasa-arvoisuutta eri kunnissa.

Erityisopettajien työnkuvaan voi tulla muutoksia ja lisävaateita tuen kolmiportaisuuden myötä.


Kunnissa on uudistettu varhaiserityiskasvatusta esimerkiksi lopettamalla integroidut erityisryhmät ja muuttamalla ryhmissä toimivien erityisopettajien toimet konsultoivan erityisopettajan tehtäväksi.


Varhais(erityis)kasvatuksen tuntemus ja osaaminen on heikentynyt ’kentällä’

Kaikki varhaiserityiskasvatuksen opettajat kuuluvat yhdistykseen
Yhdistys tukee jäseniään varhaiserityiskasvatuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä, ammattitaidon ylläpitämisessä sekä työhyvinvoinnissa.
- Yhdistys vaikuttaa siten, että varhaiserityiskasvatuksen palvelut säilyvät monipuolisina ja että lasten oikeus erityisopettajan opetukseen ja tukeen toteutuu lasten tarpeiden mukaisesti.Yhdistys tukee jäsentensä työmarkkinavaikuttamisen taitoja.
Yhdistys lisää tietoutta erityisopettajan työstä  ja työtehtävistä varhaiskasvatuksessa

Erityisopettajia kouluttavissa yliopistojen yksiköissä pidetään opiskelija-infot, joissa voi liittyä yhdistyksen jäseneksi alemmalla jäsenmaksulla.

Yhdistyksellä on omat ajan tasalla olevat verkko- ja Facebook-sivut, joiden kautta voi verkostoitua ja saada tietoa.

Jäsenistön ammattitaitoa tuetaan koulutustilaisuuksien ja muiden tapahtumien avulla.

Hallituksen jäsenet ovat
säännöllisesti yhteydessä alueensa erityisopettajiin.

-Yhdistys seuraa ja arvioi mm. jäsenkyselyillä kolmiportaisen tuen toteutumista ja sen vaikutuksia erityisopettajien työhön sekä tukea tarvitsevien lasten asemaan.

-Yhdistys pyrkii luomaan varhaiserityiskasvatuksen vertaismentori-järjestelmän


Yhdistys kehittää jäsentensä ay-vaikuttamisen taitoja, julkaisee yt-menettelysäädöksiä koskevaa  tietoutta ja pyrkii yhteistoimintaan mm. alueellisten ja paikallisten OAJ:n ja LTOL-yhdistysten kanssa.

Yhdistys kerää sähköisellä  jäsenkyselyllä tietoa jäsenten omaa työtään ja  työolosuhteita  koskevista vaikuttamis-kokemuksista ja -mahdollisuuksista. Jäsenkyselyn linkki lähetetään Jäseri-ohjelman kautta sähköpostilla.

Yhdistys julkaisee tiedotteita, kirjoituksia työnkuvasta ja tehtäväkentästä

Liittyvän jäsenen tervetulopakettiin lisätään LTOL:n laatimat varhaiserityiskasvatuksen julkaisut
EDUN-VALVONTA

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtävissä työskentelee edelleen liikaa epäpäteviä opettajia (700 vakanssissa epäpätevä opettaja).

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien  koulutusmäärä on liian pieni.

Varhaiserityiskasvatuksen opettajien palkka on liian alhainen työnvaativuuteen nähden.

Huonot työolosuhteet, palkkauksen pienuus, arvostuksen puute ja heikot mahdollisuudet oman osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen saavat varhaiskasvatuksen erityisopettajat hakeutumaan muualle töihin.Varhaiskasvatuksen erityisopettaja-palveluja ei ole kattavasti koko maassa

Päivähoitolainsäädäntö on vanhentunut eikä vastaa nykyisiin erityiskasvatusta koskeviin tarpeisiin. Opetusministeri perusti laaja-alaisen työryhmän uuden varhaiskasvatuslain aikaansaamiseksi (syksy 2012).Työryhmän toimikausi kestää 28.2.2014 asti. Tarkoituksena on, että uusi laki astuu voimaan 2015.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajien peruspätevyytenä tulee olla maisterikoulutus

Yhdistys vaikuttaa koulutuspaikkamääriin.


Palkkauksen ja palvelussuhteen ehtojen parantaminen

 Varhaiskasvatuksenerityisopettajia tulee saada myös pienille paikkakunnille. 


Varhaiserityiskasvatuksen tarpeet huomioidaan uudessa lainsäädännössä. Lainsäädäntöön tulee saada selkeät kirjaukset varhaiserityiskasvatuksen palveluista yhdistyksen kannanotossaan esiintuomien näkemysten ja linjausten pohjalta.
Yhdistys vaikuttaa  erityisopettajaopiskelijoiden määrän  lisäämiseksi ja koulutustason nostamiseksi, mm. tapaamalla kouluttajia.

Yhdistys selvittää, millaisilla koulutuksilla varhaiskasvatuksen erityisopettajan työssä toimitaan.

Yhdistys toimii yhteistyössä  LTOL:n, OAJ:n, Suomen erityiskasvatuksen liiton (Sel.ry) sekä muiden varhaiskasvatus- ja koulutusalan järjestöjen ja toimijoiden kanssa (mm. vuosittainen tapaaminen OAJ:n ja varhaiskasvatuksen kouluttajien kanssa, edustukset kokouksissa ja tapahtumissa) erityisopettajien työolosuhteiden, palkkauksen ja täydennyskoulutusmahdollisuuksien parantamiseksi.

-       Yhdistys tuo esille varhais-erityisopettajapulan erityisesti pienillä paikkakunnilla ja vaikuttaa mm. OAJ:n ja LTOL:n siten, että erityiskasvatuksen palvelut turvataan tasavertaisesti alle
kouluikäisille lapsille asuinpaikasta riippumatta
-           
Yhdistys vaikuttaa varhaiserityiskasvatuksen lainsäädäntöön, varhaiserityiskasvatuksen asemaan  ja ajankohtaisiin asioihin osallistumalla aktiivisesti lakivalmisteluun (työryhmän jäsenyys, kuulemistilaisuudet), laatimalla kannanottoja, kirjelmiä ja tiedotteita sekä henkilökohtaisilla yhteydenotoilla.
TIEDOTUS
Nettisivut, Opettaja-lehti, Facebook-sivusto ja Jäseri toimivat lehden ohella yhdistyksen tiedotusvälineinä.

Uudet nettisivut toimivat hyvänä ja nopeana tiedotus- ja palautteenantokanavana Jäseri-ohjelman ja fb-sivujen ohella. Facebook-sivuston päivittäjinä toimivat tiedottaja ja puheenjohtaja. Puheenjohtaja hyväksyy jäsenet.

Jäsenlehti on jäsenten mielestä hyvä tuki työssä.


Jäsenkyselyssä tuli esiin, ettei yhdistys ole kovin näkyvä vaikuttaja.

Monipuolinen tiedottaminen aktivoi jäseniä ottamaan yhteyttä yhdistykseen ajankohtaisissa asioissa.
Lehdessä tarjotaan tietoa varhaiserityis-kasvatuksen käytännöistä ja tutkimustuloksista


Yhdistyksen näkyvyyden ja vaikuttavuuden parantaminen monipuolisen tiedotustoiminnan kautta.

Yhdistyksen painoarvon kasvattaminen järjestöissä ja liitoissa sekä päätöksenteossa.
Jäseniä kannustetaan
kirjoittamaan lehteen ja antamaan palautetta nettisivujen palaute-lomakkeen kautta sekä fb-sivujen kautta.

Nettisivujen tapahtuma-kalenterin kautta jäsenten on mahdollista saada nopeasti tietoa yhdistyksen toiminnasta. Nettisivujen kautta yhdistys saa myös palautetta jäseniltä.Vuoden aikana ilmestyy 4 lehteä.
Kullakin numerolla on oma teemansa.


Muihin alan lehtiin laaditaan kirjoituksia ja kannanottoja (Opettaja-lehti, Erityiskasvatus-lehti)

LTOL:n nettisivuilta on selkeä linkki SVEOT-yhdistyksen sivuille.
JÄRJESTÖ-TOIMINTAYhteistyö muiden erityisopettajien yhdistysten kanssa on toimiva.
Jatketaan yhteistyötä järjestämällä mm. yhteisiä tapahtumia ja koulutuspäiviä.


Vuoden 2014 aikana järjestetään Sel:n ja SVEOT ry:n hallitusten yhteinen kokous.

Yhdistys osallistuu LTOL:n valtuuston kokouksiin.

Yhdistys on jäsenenä Suomen Varhaiskasvatus ry:ssä ja osallistuu sen toimintaan
KOULUTUS

Yhdistys on järjestänyt vuosittain kaksi koulutusta ja tukenut alueellisia koulutustilaisuuksia.

Koulutusten järjestämisessä pyritään alueelliseen tasavertaisuuteen ja jäsenten mielipiteiden, tarpeiden ja ideoiden huomioimiseen.
Kannustetaan jäseniä alueellisten varhaiserityiskasvatuksen koulutustilaisuuksien järjestämiseen.
Vuosittain yhdistys tukee vähintään yhtä alueellista koulutusta osallistumalla esim. kouluttajan kuluihin talouden niin salliessa

Yhdistyksen yleiskokousten yhteydessä on koulutustilaisuus.

Yhdistys järjestää varhaiserityiskasvatuksen tulevaisuusseminaarin/opintopäivät.
TALOUS
Jäsenmaksuperinnässä on siirrytty sähköpostitse tapahtuvaan laskutukseen, joka toimii kohtalaisen hyvin.

Yhdistyksen talous on tasapainossa. Parina viime vuotena tilinpäätös on ollut ylijäämäinen. Ylijäämää on käytetty jäsenten hyväksi koulutustilaisuuksia järjestämällä.

Valmistuvien erityisopettajien määrä vähenee, sillä koulutuksiin ei hakeuduta enää yhtä paljon kuin ennen. Lehden painatuskulut nousivat vuonna 2013, ja yleisesti hinnat ovat nousseet.
Yhdistyksen toimintaa toteutetaan talouden antamin mahdollisuuksin.

Jäsenmaksun sähköpostilaskutusta varten tarvitaan jäsenten voimassaolevat sähköpostiosoitteet. Sähköpostiosoitteet pidetään ajan tasalla ja puuttuvat sähköpostiosoitteet pyritään hankkimaan.


Jäsenmaksuperintä tapahtuu sähköpostitse lähetettävällä laskulla Jäserinkautta. Sähköpostittomille jäsenille lähetetään lasku postitse.

Jäsenmaksu on 20 euroa

Koulutusmateriaalista peritään 5€ maksu, jolla katetaan mm. kopiointikulut

Lehdestä tarjotaan mainostilaa yrityksille (puoli sivua 50 €, koko sivu 100 €)

Koulutustilaisuuksiin osallistuvilta yhdistyksen ulkopuolisilta henkilöiltä peritään osallistumismaksuna 50 €.

keskiviikko 4. joulukuuta 2013

Lastentarhanopettajaliitto: Esiopetuksen opettajan kelpoisuuksia ei saa väljentää

Lastentarhanopettajaliitto ei hyväksy valtioneuvoston rakennepoliittisessa ohjelmassa olevaa esitystä, jonka mukaan esiopetuksen opettajan kelpoisuutta Suomessa väljennetään. Esiopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on asetuksen 14.12.1998/986 7§ mukaan kelpoinen antamaan luokanopetusta tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittanut henkilö. Rakennepoliittisessa esityksessä perustellaan kelpoisuuksien väljentämistä työvoimapulan helpottamisella koulutustarjontaa lisäämällä. Elokuussa 2012 julkaistun Esiopetuksen laatu -arvioinnin1 mukaan kelpoisista esiopetuksen opettajista ei ole pulaa. 98 % opettajista on esiopetuskelpoisia.

Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustaustalla ja kelpoisuuksilla on suora vaikutus lasten hyvinvointiin, osaamiseen ja oppimiseen. On tutkittu, että mitä korkeampi opettajan koulutus on, sitä herkempi ja sitoutuneempi hän on vuorovaikutukseen lapsen kanssa2. Aikuisen herkkyys vastata lasten tarpeisiin, kyky kuunnella sekä avoimuus lasten aloitteita kohtaan edellyttävät kasvatustieteen koulutusta ja ammatillista asiantuntijuutta3. Korkeammin koulutetut opettajat havaitsevat myös kiusaamista paremmin kuin vähemmän koulutetut4.

Esiopetus ja varhaiskasvatus parantavat mm. Pisa – tuloksia. Kasvatuksen ja opetuksen toteuttamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä vastaavilla opettajilla on vahva varhaispedagoginen sekä esiopetuksen oppimisen asiantuntemus. Päiväkodin johtajien, lastentarhanopettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien kelpoisuusehtona tulee olla varhaiskasvatukseen tai erityisvarhaiskasvatukseen suuntautunut maisteritutkinto.
Lokakuussa 2013 julkaistussa Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa – raportissa edellytetään, että varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamisen yhteydessä tulee selkiyttää sitä, millaista osaamista varhaiskasvatuksen tulevat työtehtävät henkilöstöltä edellyttävät ja millaisella ammatti- ja koulutusrakenteella tätä osaamista voidaan parhaimmillaan tuottaa5. Esiopetuksen laatu – raportissa nousee selkeästi esille esiopetuksen laadun vaihtelevuus jo nykytilanteessa. Nykyinenkään ohjausjärjestelmä ei tue riittävästi esiopetuksen suunnitelmallista kehittämistä. Suunnitelmallisuuden puute näkyi raportissa esimerkiksi pedagogisessa johtajuudessa, arvioinnissa sekä henkilöstön osaamisen kehittämisessä.
Näiden raporttien tulokset eivät anna perustetta sille, että henkilöstön kelpoisuuksia väljennettäisiin. Osaava esiopetuksen opettaja on oppimisen ja oppimismotivaation tae. Perusta oppimaan oppimiselle ja koulunkäynnin taidoille luodaan esiopetuksessa.

LISÄTIETOA TOIMITUKSILLE:
Rille Repo, tiedottaja, Lastentarhanopettajaliitto, 040 5273 205, rille.repo@lastentarha.fi
Anne Liimola, puheenjohtaja, Lastentarhanopettajaliitto, 050 344 3555, anne.liimola@lastentarha.fi

TIEDOTE 3.12.2013

lähteet:
1 Esiopetuksen laatu - Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 61: 2012
2 Kovanen, P. 2004. Oppiminen ja asiantuntijuus varhaiskasvatuksessa: varhaisen oppimaan ohjaamisen suunnitelma erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjauksessa. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 256. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5119-1
Holkeri-Rinkinen, L. 2009. Aikuinen ja lapsi vuorovaikutusta rakentamassa. Diskurssianalyyttinen tutkimus päiväkodin arjesta. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 835. http://urn.fi/urn:isbn:978–951-44-7692-1
4 Rainio, A. P. 2010. Lionhearts of the playworld. An ethnographic case study of the development of agency in play pedagogy. University of Helsinki, Institute of Behavioral Sciences. Studies in Educational Sciences 233. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/19883
4 Repo, L. & Sajavaara, N. 2013. Prevention of bullying in early educational settings: pedagogical and organizational factors related to bullying. European Early Childhood Education Research Journal (in press).
5 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 7:2013

tiistai 3. joulukuuta 2013

Koskaan ei ole niin hyvä, ettei voisi olla vielä paremmin! Haluatko vaikuttaa paremman huomisen puolesta?

Siihen on mahdollisuus asettumalla ehdokkaaksi Lastentarhanopettajaliiton valtuuston vaalissa. Jollet halua itse mukaan vaikuttamaan, äänestä hyvää ehdokasta tekemään sitä puolestasi!

Lastentarhanopettajaliiton valtuuston vaalit pidetään maaliskuussa 2014. Valtuustoon valitaan 45 jäsentä ja varajäsenet. Vaalit toteutetaan sähköisenä vaalina 12.-25.3.2014, ja äänestäminen tapahtuu jäsentunnuksilla LTOL:n ja OAJ:n www-sivujen kautta.

Äänioikeutettuja vaalikelpoinen (siis oikeus asettua ehdokkaaksi) on LTOL:n jäsenyhdistysten varsinainen jäsen, joka on maksanut hänelle määrätyn jäsenmaksun ja joka on merkitty jäsenrekisteriin vaalivuoden tammikuun 1. päivänä; ellei hän mainitun päivän jälkeen ole eronnut tai tullut erotetuksi. Äänioikeus määräytyy jäsenen jäsenyhdistyksen kotipaikan mukaan, äänestys ja vaalijärjestyksen vaalipiirijakoa koskevien periaatteiden mukaisesti. Kunkin äänioikeutetun jäsenyhdistys määräytyy siten vaalivuoden ensimmäisen päivän jäsentiedon perusteella. Työelämän ulkopuolella olevat jäsenet ovat äänioikeutettuja samojen periaatteiden mukaisesti.  LTOL:n ruotsinkielisiin yhdistyksiin kuuluvien jäsenten äänioikeus on sidottu yhdistyksen jäsenyyteen. Äänioikeuden voi tarkistaa sähköisesti OAJ:n jäsensivuilla 8.-17. tammikuuta 2014. Ehdokkaaksi voi asettua jäsen, jota kannattaa vähintään yksi samaan vaalipiiriin kuuluva äänioikeutettu jäsen.

Samanaikaisesti järjestetään OAJ:n valtuustovaalit, jonka ehdokasasettelu toteutetaan ja siitä tiedotetaan erikseen. LTOL:n uusi valtuusto järjestäytyy kevätkokouksessa 9.-10. toukokuuta 2014.

Valtuuston järjestäytymiskokouksessa valitaan nelivuotiskaudelle liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet. Sääntöjen mukaan valtuutetuille ei valita henkilökohtaisia varajäseniä. Varajäsenet toimivat yleisvarajäseninä. ja heitä valitaan vaalipiireittäin yksi enemmän kuin varsinaisia valtuuston jäseniä.