keskiviikko 4. joulukuuta 2013

Lastentarhanopettajaliitto: Esiopetuksen opettajan kelpoisuuksia ei saa väljentää

Lastentarhanopettajaliitto ei hyväksy valtioneuvoston rakennepoliittisessa ohjelmassa olevaa esitystä, jonka mukaan esiopetuksen opettajan kelpoisuutta Suomessa väljennetään. Esiopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on asetuksen 14.12.1998/986 7§ mukaan kelpoinen antamaan luokanopetusta tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittanut henkilö. Rakennepoliittisessa esityksessä perustellaan kelpoisuuksien väljentämistä työvoimapulan helpottamisella koulutustarjontaa lisäämällä. Elokuussa 2012 julkaistun Esiopetuksen laatu -arvioinnin1 mukaan kelpoisista esiopetuksen opettajista ei ole pulaa. 98 % opettajista on esiopetuskelpoisia.

Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustaustalla ja kelpoisuuksilla on suora vaikutus lasten hyvinvointiin, osaamiseen ja oppimiseen. On tutkittu, että mitä korkeampi opettajan koulutus on, sitä herkempi ja sitoutuneempi hän on vuorovaikutukseen lapsen kanssa2. Aikuisen herkkyys vastata lasten tarpeisiin, kyky kuunnella sekä avoimuus lasten aloitteita kohtaan edellyttävät kasvatustieteen koulutusta ja ammatillista asiantuntijuutta3. Korkeammin koulutetut opettajat havaitsevat myös kiusaamista paremmin kuin vähemmän koulutetut4.

Esiopetus ja varhaiskasvatus parantavat mm. Pisa – tuloksia. Kasvatuksen ja opetuksen toteuttamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä vastaavilla opettajilla on vahva varhaispedagoginen sekä esiopetuksen oppimisen asiantuntemus. Päiväkodin johtajien, lastentarhanopettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien kelpoisuusehtona tulee olla varhaiskasvatukseen tai erityisvarhaiskasvatukseen suuntautunut maisteritutkinto.
Lokakuussa 2013 julkaistussa Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa – raportissa edellytetään, että varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamisen yhteydessä tulee selkiyttää sitä, millaista osaamista varhaiskasvatuksen tulevat työtehtävät henkilöstöltä edellyttävät ja millaisella ammatti- ja koulutusrakenteella tätä osaamista voidaan parhaimmillaan tuottaa5. Esiopetuksen laatu – raportissa nousee selkeästi esille esiopetuksen laadun vaihtelevuus jo nykytilanteessa. Nykyinenkään ohjausjärjestelmä ei tue riittävästi esiopetuksen suunnitelmallista kehittämistä. Suunnitelmallisuuden puute näkyi raportissa esimerkiksi pedagogisessa johtajuudessa, arvioinnissa sekä henkilöstön osaamisen kehittämisessä.
Näiden raporttien tulokset eivät anna perustetta sille, että henkilöstön kelpoisuuksia väljennettäisiin. Osaava esiopetuksen opettaja on oppimisen ja oppimismotivaation tae. Perusta oppimaan oppimiselle ja koulunkäynnin taidoille luodaan esiopetuksessa.

LISÄTIETOA TOIMITUKSILLE:
Rille Repo, tiedottaja, Lastentarhanopettajaliitto, 040 5273 205, rille.repo@lastentarha.fi
Anne Liimola, puheenjohtaja, Lastentarhanopettajaliitto, 050 344 3555, anne.liimola@lastentarha.fi

TIEDOTE 3.12.2013

lähteet:
1 Esiopetuksen laatu - Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 61: 2012
2 Kovanen, P. 2004. Oppiminen ja asiantuntijuus varhaiskasvatuksessa: varhaisen oppimaan ohjaamisen suunnitelma erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjauksessa. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 256. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5119-1
Holkeri-Rinkinen, L. 2009. Aikuinen ja lapsi vuorovaikutusta rakentamassa. Diskurssianalyyttinen tutkimus päiväkodin arjesta. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 835. http://urn.fi/urn:isbn:978–951-44-7692-1
4 Rainio, A. P. 2010. Lionhearts of the playworld. An ethnographic case study of the development of agency in play pedagogy. University of Helsinki, Institute of Behavioral Sciences. Studies in Educational Sciences 233. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/19883
4 Repo, L. & Sajavaara, N. 2013. Prevention of bullying in early educational settings: pedagogical and organizational factors related to bullying. European Early Childhood Education Research Journal (in press).
5 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 7:2013

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti