maanantai 9. joulukuuta 2013

SVEOjen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Tehtävä
Nykytila
Tavoite
Keinot
JÄSENISTÖ

Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti.  Nyt jäseniä on 748 (27.8.2013). Yhdistyksen jäsenrekisteri on ajan tasalla.


Varhaiskasvatuksen erityisopettajat hakeutuvat usein opetustoimen erityisopettajien tehtäviin. Lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja-opintoihin hakeutuvien määrä on vähentynyt.Perusopetuslain uudistaminen on vaikuttanut varhaiserityiskasvatuksen toimintatapoihin ja käytänteisiin varsinkin esiopetuksen osalta. Monissa kunnissa kolmiportaisen tuen mallia on ryhdytty soveltamaan myös muussa varhaiskasvatuksessa. Tuen toteutumisessa on epätasa-arvoisuutta eri kunnissa.

Erityisopettajien työnkuvaan voi tulla muutoksia ja lisävaateita tuen kolmiportaisuuden myötä.


Kunnissa on uudistettu varhaiserityiskasvatusta esimerkiksi lopettamalla integroidut erityisryhmät ja muuttamalla ryhmissä toimivien erityisopettajien toimet konsultoivan erityisopettajan tehtäväksi.


Varhais(erityis)kasvatuksen tuntemus ja osaaminen on heikentynyt ’kentällä’

Kaikki varhaiserityiskasvatuksen opettajat kuuluvat yhdistykseen
Yhdistys tukee jäseniään varhaiserityiskasvatuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä, ammattitaidon ylläpitämisessä sekä työhyvinvoinnissa.
- Yhdistys vaikuttaa siten, että varhaiserityiskasvatuksen palvelut säilyvät monipuolisina ja että lasten oikeus erityisopettajan opetukseen ja tukeen toteutuu lasten tarpeiden mukaisesti.Yhdistys tukee jäsentensä työmarkkinavaikuttamisen taitoja.
Yhdistys lisää tietoutta erityisopettajan työstä  ja työtehtävistä varhaiskasvatuksessa

Erityisopettajia kouluttavissa yliopistojen yksiköissä pidetään opiskelija-infot, joissa voi liittyä yhdistyksen jäseneksi alemmalla jäsenmaksulla.

Yhdistyksellä on omat ajan tasalla olevat verkko- ja Facebook-sivut, joiden kautta voi verkostoitua ja saada tietoa.

Jäsenistön ammattitaitoa tuetaan koulutustilaisuuksien ja muiden tapahtumien avulla.

Hallituksen jäsenet ovat
säännöllisesti yhteydessä alueensa erityisopettajiin.

-Yhdistys seuraa ja arvioi mm. jäsenkyselyillä kolmiportaisen tuen toteutumista ja sen vaikutuksia erityisopettajien työhön sekä tukea tarvitsevien lasten asemaan.

-Yhdistys pyrkii luomaan varhaiserityiskasvatuksen vertaismentori-järjestelmän


Yhdistys kehittää jäsentensä ay-vaikuttamisen taitoja, julkaisee yt-menettelysäädöksiä koskevaa  tietoutta ja pyrkii yhteistoimintaan mm. alueellisten ja paikallisten OAJ:n ja LTOL-yhdistysten kanssa.

Yhdistys kerää sähköisellä  jäsenkyselyllä tietoa jäsenten omaa työtään ja  työolosuhteita  koskevista vaikuttamis-kokemuksista ja -mahdollisuuksista. Jäsenkyselyn linkki lähetetään Jäseri-ohjelman kautta sähköpostilla.

Yhdistys julkaisee tiedotteita, kirjoituksia työnkuvasta ja tehtäväkentästä

Liittyvän jäsenen tervetulopakettiin lisätään LTOL:n laatimat varhaiserityiskasvatuksen julkaisut
EDUN-VALVONTA

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtävissä työskentelee edelleen liikaa epäpäteviä opettajia (700 vakanssissa epäpätevä opettaja).

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien  koulutusmäärä on liian pieni.

Varhaiserityiskasvatuksen opettajien palkka on liian alhainen työnvaativuuteen nähden.

Huonot työolosuhteet, palkkauksen pienuus, arvostuksen puute ja heikot mahdollisuudet oman osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen saavat varhaiskasvatuksen erityisopettajat hakeutumaan muualle töihin.Varhaiskasvatuksen erityisopettaja-palveluja ei ole kattavasti koko maassa

Päivähoitolainsäädäntö on vanhentunut eikä vastaa nykyisiin erityiskasvatusta koskeviin tarpeisiin. Opetusministeri perusti laaja-alaisen työryhmän uuden varhaiskasvatuslain aikaansaamiseksi (syksy 2012).Työryhmän toimikausi kestää 28.2.2014 asti. Tarkoituksena on, että uusi laki astuu voimaan 2015.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajien peruspätevyytenä tulee olla maisterikoulutus

Yhdistys vaikuttaa koulutuspaikkamääriin.


Palkkauksen ja palvelussuhteen ehtojen parantaminen

 Varhaiskasvatuksenerityisopettajia tulee saada myös pienille paikkakunnille. 


Varhaiserityiskasvatuksen tarpeet huomioidaan uudessa lainsäädännössä. Lainsäädäntöön tulee saada selkeät kirjaukset varhaiserityiskasvatuksen palveluista yhdistyksen kannanotossaan esiintuomien näkemysten ja linjausten pohjalta.
Yhdistys vaikuttaa  erityisopettajaopiskelijoiden määrän  lisäämiseksi ja koulutustason nostamiseksi, mm. tapaamalla kouluttajia.

Yhdistys selvittää, millaisilla koulutuksilla varhaiskasvatuksen erityisopettajan työssä toimitaan.

Yhdistys toimii yhteistyössä  LTOL:n, OAJ:n, Suomen erityiskasvatuksen liiton (Sel.ry) sekä muiden varhaiskasvatus- ja koulutusalan järjestöjen ja toimijoiden kanssa (mm. vuosittainen tapaaminen OAJ:n ja varhaiskasvatuksen kouluttajien kanssa, edustukset kokouksissa ja tapahtumissa) erityisopettajien työolosuhteiden, palkkauksen ja täydennyskoulutusmahdollisuuksien parantamiseksi.

-       Yhdistys tuo esille varhais-erityisopettajapulan erityisesti pienillä paikkakunnilla ja vaikuttaa mm. OAJ:n ja LTOL:n siten, että erityiskasvatuksen palvelut turvataan tasavertaisesti alle
kouluikäisille lapsille asuinpaikasta riippumatta
-           
Yhdistys vaikuttaa varhaiserityiskasvatuksen lainsäädäntöön, varhaiserityiskasvatuksen asemaan  ja ajankohtaisiin asioihin osallistumalla aktiivisesti lakivalmisteluun (työryhmän jäsenyys, kuulemistilaisuudet), laatimalla kannanottoja, kirjelmiä ja tiedotteita sekä henkilökohtaisilla yhteydenotoilla.
TIEDOTUS
Nettisivut, Opettaja-lehti, Facebook-sivusto ja Jäseri toimivat lehden ohella yhdistyksen tiedotusvälineinä.

Uudet nettisivut toimivat hyvänä ja nopeana tiedotus- ja palautteenantokanavana Jäseri-ohjelman ja fb-sivujen ohella. Facebook-sivuston päivittäjinä toimivat tiedottaja ja puheenjohtaja. Puheenjohtaja hyväksyy jäsenet.

Jäsenlehti on jäsenten mielestä hyvä tuki työssä.


Jäsenkyselyssä tuli esiin, ettei yhdistys ole kovin näkyvä vaikuttaja.

Monipuolinen tiedottaminen aktivoi jäseniä ottamaan yhteyttä yhdistykseen ajankohtaisissa asioissa.
Lehdessä tarjotaan tietoa varhaiserityis-kasvatuksen käytännöistä ja tutkimustuloksista


Yhdistyksen näkyvyyden ja vaikuttavuuden parantaminen monipuolisen tiedotustoiminnan kautta.

Yhdistyksen painoarvon kasvattaminen järjestöissä ja liitoissa sekä päätöksenteossa.
Jäseniä kannustetaan
kirjoittamaan lehteen ja antamaan palautetta nettisivujen palaute-lomakkeen kautta sekä fb-sivujen kautta.

Nettisivujen tapahtuma-kalenterin kautta jäsenten on mahdollista saada nopeasti tietoa yhdistyksen toiminnasta. Nettisivujen kautta yhdistys saa myös palautetta jäseniltä.Vuoden aikana ilmestyy 4 lehteä.
Kullakin numerolla on oma teemansa.


Muihin alan lehtiin laaditaan kirjoituksia ja kannanottoja (Opettaja-lehti, Erityiskasvatus-lehti)

LTOL:n nettisivuilta on selkeä linkki SVEOT-yhdistyksen sivuille.
JÄRJESTÖ-TOIMINTAYhteistyö muiden erityisopettajien yhdistysten kanssa on toimiva.
Jatketaan yhteistyötä järjestämällä mm. yhteisiä tapahtumia ja koulutuspäiviä.


Vuoden 2014 aikana järjestetään Sel:n ja SVEOT ry:n hallitusten yhteinen kokous.

Yhdistys osallistuu LTOL:n valtuuston kokouksiin.

Yhdistys on jäsenenä Suomen Varhaiskasvatus ry:ssä ja osallistuu sen toimintaan
KOULUTUS

Yhdistys on järjestänyt vuosittain kaksi koulutusta ja tukenut alueellisia koulutustilaisuuksia.

Koulutusten järjestämisessä pyritään alueelliseen tasavertaisuuteen ja jäsenten mielipiteiden, tarpeiden ja ideoiden huomioimiseen.
Kannustetaan jäseniä alueellisten varhaiserityiskasvatuksen koulutustilaisuuksien järjestämiseen.
Vuosittain yhdistys tukee vähintään yhtä alueellista koulutusta osallistumalla esim. kouluttajan kuluihin talouden niin salliessa

Yhdistyksen yleiskokousten yhteydessä on koulutustilaisuus.

Yhdistys järjestää varhaiserityiskasvatuksen tulevaisuusseminaarin/opintopäivät.
TALOUS
Jäsenmaksuperinnässä on siirrytty sähköpostitse tapahtuvaan laskutukseen, joka toimii kohtalaisen hyvin.

Yhdistyksen talous on tasapainossa. Parina viime vuotena tilinpäätös on ollut ylijäämäinen. Ylijäämää on käytetty jäsenten hyväksi koulutustilaisuuksia järjestämällä.

Valmistuvien erityisopettajien määrä vähenee, sillä koulutuksiin ei hakeuduta enää yhtä paljon kuin ennen. Lehden painatuskulut nousivat vuonna 2013, ja yleisesti hinnat ovat nousseet.
Yhdistyksen toimintaa toteutetaan talouden antamin mahdollisuuksin.

Jäsenmaksun sähköpostilaskutusta varten tarvitaan jäsenten voimassaolevat sähköpostiosoitteet. Sähköpostiosoitteet pidetään ajan tasalla ja puuttuvat sähköpostiosoitteet pyritään hankkimaan.


Jäsenmaksuperintä tapahtuu sähköpostitse lähetettävällä laskulla Jäserinkautta. Sähköpostittomille jäsenille lähetetään lasku postitse.

Jäsenmaksu on 20 euroa

Koulutusmateriaalista peritään 5€ maksu, jolla katetaan mm. kopiointikulut

Lehdestä tarjotaan mainostilaa yrityksille (puoli sivua 50 €, koko sivu 100 €)

Koulutustilaisuuksiin osallistuvilta yhdistyksen ulkopuolisilta henkilöiltä peritään osallistumismaksuna 50 €.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti