Toimintakertomukset

Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry.

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2014

 YLEISTÄ
Tämä vuosi oli yhdistyksen 35. toimintavuosi. Varhaiskasvatuslain valmisteluun vaikuttaminen oli keskeinen yhdistyksen tehtävä myös tänä vuonna. Tärkein tavoite oli saada lakiin kirjaukset kolmiportaisesta tuesta, ja näin yhdenmukaistaa varhaiserityiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen säädöksiä lapsen tuen tarpeisiin vastaamisen periaatteista, tavoitteista ja menetelmistä.
Talouden kiristyminen ja kuntaliitokset ovat vaikuttaneet myös varhaiskasvatukseen ja varhaiserityiskasvatukseen. Yhdistyksen toimintaan nämä asiat ovat vaikuttaneet siten, että eri puolilta maata on tullut yhteydenottoja, joiden sisältö on ollut hyvin kielteinen: varhaiserityiskasvatukseen ei investoida, erityisopettajan työnkuvat muuttuvat harkitsemattomasti, eikä lasten tarvitsemia pedagogisia ja rakenteellisia tukitoimia toteuteta lasten tarpeiden mukaisesti. Nämä viestit ja yhteydenotot pakottivat yhdistyksen pohtimaan laajasti vaikuttamismahdollisuuksiaan ja keinoja parantaa jäsenten asemaa ja varhaiserityiskasvatuksen tilaa maassamme.
Entiseen tapaan yhdistys pyrki edistämään jäsentensä ammattitaitoa ja osaamista koulutustilaisuuksia järjestämällä. Toinen keskeinen ajankohtaisen ammatillisen tiedon välittämisen tapa oli Sveojen Kiemurat-lehti.

YLEISKOKOUKSET
Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi, ja sen vuoksi yhdistyksen tilaisuuksia pyritään järjestämään eri puolilla maata. Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokoukset. Kevätkokous pidettiin Hotelli Arthurissa Helsingissä 29.3.2014, ja syyskokous Huushollissa Tampereella 18.10.2014.

HALLITUS
Hallituksen tehtävänä on vastata yhdistyksen toiminnan suunnittelusta yhdistyksen kokousten edellyttämällä tavalla. Hallitus huolehtii myös siitä, että jäsenet voivat käyttää päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa. Niinpä sen tehtävänä onkin valmistella kokoukset ja kutsua ne koolle. Hallitus valmistelee käsiteltävät asiat siten, että päätöksenteko on mahdollista. Hallitus myös panee täytäntöön tehdyt päätökset.
Näitä tehtäviä hoitaakseen yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana viisi kertaa. Sen lisäksi hallitus keskusteli asioista sähköpostitse. Kokoukset pidettiin seuraavasti:
11.1.2014 Ravintola Vltava, Helsinki
28.3.2014 Hotelli Arthur, Helsinki
24.5.2014 Moko Market & Café Punavuori, Helsinki
30.8.2014 Moko Market & Café Punavuori, Helsinki

17.10. 2014 Ristorante Bella Roma, Tampere

Hallituksen kokoonpano:
Puheenjohtaja Marita Neitola
Varapuheenjohtaja Ritva-Liisa Pennanen
Sihteeri Ritva-Liisa Pihlainen
Taloudenhoitaja Martta Pyökkimies (1.4. alkaen Johanna Syrén)
Jäsensihteeri Anu Kangas
Tiedottaja Johanna Räty
Jäsen Tarja Kuvaja
Varajäsen Satu Takala
Varajäsen Ritva Tuomi

JÄSENPALVELU JA JÄRJESTÖTOIMINTA
Yhdistyksen tavoitteena on ollut, että kaikki varhaiskasvatuksen erityisopettajat kuuluisivat yhdistykseen. Vuoden 2014 lopussa jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 760 kpl. Opiskelijainfot järjestettiin Raumalla, Helsingissä, Jyväskylässä ja Joensuussa. Infoissa erityisopettajaksi opiskeleville kerrotaan yhdistyksen toiminnasta. Opiskelijat voivat liittyä alemmalla jäsenmaksulla yhdistyksen jäseniksi (10€). Opiskelijainfot ovat edelleenkin olleet hyvä keino tavoittaa valmistuvat erityisopettajat ja saada heidät mukaan toimintaan.
Kuluneen vuoden aikana todettiin, että varhaiserityiskasvatuksen tilasta on saatava tarkempaa tietoa. Hallitus päätti yhteistyöstä tutkimustahojen kanssa. Vuoden aikana etsittiin selvityshankkeelle toteuttajaa ja rahoitusta. Hanke käynnistyy vuonna 2015.

EDUNVALVONTA
Yhdistys antoi lausunnon varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamisesityksestä keväällä 2014.
Lisäksi puheenjohtaja oli eduskunnan sivistyspoliittisen valiokunnan kuultavana 21.11.2014. 
Varhaiserityiskasvatuksen aseman parantamiseksi ja erityisopettajien edunvalvonnan ja työolosuhteiden edistämiseksi yhdistys teki yhteistyötä mm. Lastentarhanopettajaliiton (LTOL) kanssa ja OAJ:n kanssa. Puheenjohtaja tapasi varhaiskasvatuslain ja varhaiserityiskasvatuksen asioissa. Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakasta erikseen marras- ja joulukuussa. Näihin tilaisuuksiin osallistui myös OAJ:n edustajia. Yhdessä LTOL:n ja OAJ:n kanssa laadittiin tiedote Lasten oikeuksien päivänä: Lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen varhaiskasvatuksessa (http://www.lastentarha.fi/cs/ltol/Uutiset?showContent=true&contentID=1408904561699&archive=0

LTOL:n kokouksissa pidetyissä puheenvuoroissa tuotiin esille varhaiserityiskasvatuksen ajankohtaisia asioita ja erityisopettajien edunvalvontaan liittyviä asioita. Yhteistyötä on tehty myös OAJ:n toimihenkilöiden kanssa tapaamisten ja keskusteluiden avulla.

TIEDOTTAMINEN
Jäsenlehti SVEOjen Kiemurat ilmestyi neljä kertaa. Lehden artikkelit koostuivat varhaiserityiskasvatuksen tutkimustiedosta, käytännöistä sekä tapahtumista. Yhdistyksen tapahtumista on tiedotettu oman Kiemurat -lehden ohella omien uusittujen nettisivujen tapahtumakalenterin, Jäseri -ohjelman ja Facebook -sivuston kautta sekä Opettaja-lehden välityksellä. Myös hallituksen jäsenet ovat tiedottaneet omilla alueillaan yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista jäsenille.

KOULUTUS
Vuoden 2014 aikana yhdistys järjesti kolme koulutustilaisuutta. Yhdistyksen kevään koulutustilaisuus järjestettiin kevätkokouksen yhteydessä Hotelli Arthurissa.  Koulutukseen osallistui 73  jäsentä. Koulutuksen aiheena oli PRT-kuntoutus. Kouluttajina olivat PRT-ohjaaja, psykologi Pirita Hämäläinen ja  PRT-ohjaaja, puheterapeutti Nina von Schantz.
Yhdistyksen syksyn koulutustilaisuus ja yleiskokous järjestettiin Tampereella. Koulutuksen aiheena oli ICDP- lasta kunnioittava vuorovaikutus.   Koulutukseen osallistui 29  jäsentä. Kouluttajana oli KM, tohtorikoulutettava ja erityisopettaja Saija Tanhuanpää Turun yliopistosta.
Yhdistys järjesti 13.9.2014 Hämeenlinnassa erillisen koulutuksen PAGS/Ralla-leikinarvioinnista. Koulutukseen osallistui 60 jäsentä. Aihe kiinnosti jäseniä erittäin suuresti: kaikki koulutukseen halukkaat osallistujat eivät päässeet mukaan. Kouluttajana toimi yliopettaja Tiina Lautamo Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

TALOUS
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 20 euroa. Opiskelijainfoissa liittyvien jäsenmaksu oli 10 euroa. Jäsenmaksulasku toimitettiin Jäseri-ohjelman kautta sähköpostitse jäsenille.
Yhdistyksen toiminta rahoitettiin pääosin jäsenmaksuista saatavilla tuloilla. LTOL avusti yhdistyksen toimintaa 3200 eurolla.
Yhdistys saa koulutustilaisuuksiin tukea TJS Opintokeskukselta.

LOPPUSANAT
Yhdistyksen voimavarat ovat vuoden aikana kohdistuneet varhaiskasvatuksen lainsäädäntöuudistukseen ja siihen vaikuttamiseen. Enenevässä määrin tarvittaisiin kirjoituksia ja kannanottoja myös varhaiserityiskasvatuksen tilan parantamiseksi. Eri puolilla maata resurssit ovat hyvin erilaiset osin kuntien taloudellisen tilanteen ja osin kehittämistoimien erilaisten lähtökohtien vuoksi. Tämä on etenkin lasten, mutta myös jäsentemme kannalta erittäin haitallista. Näistä syistä tutkimushanke varhaiserityiskasvatuksen tilasta on erittäin tarpeellinen.
Yhdistys on jäsenmäärältään kasvanut viime vuosina suuresti. Sujuvan toiminnan varmistamiseksi tarvitaan toimivia jäsen- ja talouspalveluita sekä useampia kokouksia. Näistä tulee keskustella jatkossa vuoden 2015 aikana. Huomioiden olemassa olevat voimavarat yhdistys on kyennyt vastaamaan toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin hyvin. Yhdistystä on kuultu ja sen näkemykset huomioitu mm. varhaiskasvatuslain valmistelussa. Yhdistyksen tiedottaminen näyttää toimivan hyvin. Sosiaalisen median hyödyntäminen on lisännyt kiinnostusta myös yhdistyksen toimintaan.

 

 

 
TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012

YLEISTÄ

Mennyt vuosi oli yhdistyksen 33. toimintavuosi. Yhdistys oli päättänyt syyskokouksessaan 2011 muuttaa yhdistyksen nimen Seltoista Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry:ksi. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen nimenmuutoksen ja uudet säännöt 2.11.2012. Toiminnan tavoitteena oli vuonna 2012 edelleen vakiinnuttaa yhdistyksen jäsenmäärä, ja siten luoda vakautta yhdistyksen mm. talouteen.

Yhdistyksen huolena ovat kuluneen vuoden aikana olleet varhaiserityiskasvatuksen alati kaventuvat resurssit ja kuntien into purkaa mm. integroituja erityisryhmiä. Huoli lasten tarvitsemien tukitoimien toteutumisesta on kasvanut. Toivottavasti askel parempaan suuntaan on perusopetuslain uudistus, joka koskettaa myös esiopetusta. Yhdistys seuraakin kolmiportaisen tuen toteutumista tarkasti, sillä joissakin kunnissa em. tuki halutaan ulottaa koko varhaiskasvatukseen.

YLEISKOKOUKSET

Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi, ja sen vuoksi yhdistyksen tilaisuuksia pyritään järjestämään eri puolilla maata. Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokoukset. Kevätkokous pidettiin Tampereella 17.3.2012, ja syyskokous Oulussa 13.10.2012.

HALLITUS

Hallituksen tehtävänä on vastata yhdistyksen toiminnan suunnittelusta yhdistyksen kokousten edellyttämällä tavalla. Hallitus huolehtii myös siitä, että jäsenet voivat käyttää päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa. Niinpä sen tehtävänä onkin valmistella kokoukset ja kutsua ne koolle. Hallitus valmistelee käsiteltävät asiat siten, että päätöksenteko on mahdollista. Hallitus myös panee täytäntöön tehdyt päätökset.

Näitä tehtäviä hoitaakseen yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana viisi kertaa. Sen lisäksi hallitus keskusteli asioista sähköpostitse. Kokoukset pidettiin seuraavasti:

27.1.2012 Hotelli Arthur, Helsinki
16.3.2012 Opettajien ja Insinöörien toimisto, Tampere
16.6.2012 Ravintola Vltava, Helsinki
8.9.2012 Ravintola Vltava, Helsinki
12.10.2012 Ravintola Sokeri-Jussi, Oulu

Hallituksen kokoonpano:

Puheenjohtaja Marita Neitola
Varapuheenjohtaja Ritva-Liisa Pennanen
Sihteeri Minna Laiho
Taloudenhoitaja Martta Pyökkimies
Jäsensihteeri Anu Kangas
Tiedottaja Pauliina Lakka
Jäsen Jaana Finska-Viinikainen
Jäsen Ritva-Liisa Pihlainen
Jäsen Ritva-Liisa Pennanen
Jäsen Sari Kortelainen

JÄRJESTÖTOIMINTA

Varhaiserityiskasvatuksen aseman parantamiseksi ja erityisopettajien edunvalvonnan ja työolosuhteiden edistämiseksi yhdistys teki yhteistyötä mm. Lastentarhanopettajaliiton kanssa, jonka valtuuston kokouksiin yhdistys osallistui. Kokouksissa pidetyissä puheenvuoroissa tuotiin esille varhaiserityiskasvatuksen ajankohtaisia asioita ja erityisopettajien edunvalvontaan liittyviä asioita.

Yhdistyksen puheenjohtaja on ollut jäsenenä Suomen erityiskasvatuksen liiton (Sel) työryhmässä, jossa on suunniteltu syksyllä 2013 järjestettävää pohjoismaista erityiskasvatuksen konferenssia. Konferenssin teemana on Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin. Konferenssi järjestetään Turussa syksyllä 2013. Lisäksi yhdistys on jäsenenä myös Suomen varhaiskasvatus ry:ssä, jonka vuosikokoukseen osallistuttiin.

Opiskelijainfot järjestettiin Raumalla, Helsingissä, Jyväskylässä ja Joensuussa. Infoissa erityisopettajaksi opiskeleville kerrotaan yhdistyksen toiminnasta. Opiskelijat voivat liittyä alemmalla jäsenmaksulla yhdistyksen jäseniksi. Opiskelijainfot ovatkin hyvä keino tavoittaa valmistuvat erityisopettajat ja saada heidät mukaan toimintaan.

Yhdistys on pyrkinyt aktivoimaan jäseniään myös hallituksen jäsenten alueellista tiedotustoimintaa tehostamalla.

EDUNVALVONTA

Yhdistys keräsi jäseniltään sähköpostitse näkemyksiä varhaiskasvatuslainsäädännön uudistustyötä varten. Jäsenistön näkemykset toimitettiin Opettajien ammattijärjestölle. Yhdessä Suomen erityiskasvatuksen liiton kanssa laadittiin kannanotto opetusministeri Gustafssonille koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelmaan. Opettajien ammattijärjestön, varhaiskasvatuksen koulutusyksiköiden sekä yhdistyksen yhteisissä tapaamisissa on tuotu esiin erityisopettajapulaa ja näin pyritty vaikuttamaan erityisopettajien koulutusmäärien nostamiseksi sekä palkkauksen ja palvelussuhteen ehtojen parantamiseksi.

TIEDOTTAMINEN

Jäsenlehti Seltojen Kiemurat ilmestyi neljä kertaa. Lehden artikkelit koostuvat varhaiserityiskasvatuksen tutkimustiedosta, käytännöistä sekä tapahtumista.

Yhdistyksen tapahtumista on tiedotettu oman Kiemurat -lehden ohella omien nettisivujen tapahtumakalenterin, Jäseri -ohjelman ja Facebook -sivuston kautta sekä Opettaja-lehden välityksellä. Myös hallituksen jäsenet ovat tiedottaneet omilla alueillaan yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista jäsenille.

Yhdistyksen jäseniltä on tullut usein kysymyksiä erityisesti toimenkuvaan ja tehtäviin liittyvissä asioissa. Kysymykset on ohjattu myös OAJ:n toimihenkilöiden vastattavaksi. Monesti yhteydenottoon on ollut syynä se, että työnantaja haluaa lisätä työtehtävien määrää ja laajuutta. Ryhmässä toimivalle erityisopettajalle on määrätty konsultointia ja konsultoivan erityisopettajan muita tehtäviä ilman asianmukaista korvausta.


KOULUTUS

Yhdistyksen kevään koulutustilaisuus järjestettiin kevätkokouksen yhteydessä Tampereella. Koulutukseen osallistui 61 jäsentä, ja sen aiheena oli visuaalinen hahmottaminen ja sen vaikeudet. Kouluttajana oli neuropsykologian erikoispsykologi, PsT Heli Isomäki. Yhdistyksen syksyn koulutustilaisuus ja yleiskokous järjestettiin Oulussa. Ihmeelliset vuodet -menetelmään tutustui 23 yhdistyksen jäsentä. Kouluttajana oli KM, EO Miika Lehtonen.

TALOUS

Vuoden 2012 lopussa yhdistyksessämme oli jäsenrekisterin perusteella 712 maksanutta jäsentä. Jäsenmaksu oli 20€. Opiskelijainfoissa liittyvien jäsenmaksu oli 10 euroa. Jäsenmaksun perintää uudistettiin siten, että Jäseri-ohjelman kautta jäsenmaksulasku lähetettiin sähköpostitse jäsenille. Lisäksi yhdistyksen jäsenrekisteristä poistettiin jäsenmaksua maksamattomat jäsenet.

Yhdistyksen toiminta rahoitettiin pääosin jäsenmaksuista saatavilla tuloilla. LTOL avusti yhdistyksen toimintaa 3200 eurolla. Yhdistyksen PR-materiaali uudistettiin. Kokous- ja koulutustilaisuuksissa on ollut myynnissä yhdistyksen teettämiä kenkäpusseja, joita annettiin myös luennoitsijoille ja yhteistyökumppaneille muistoksi.


Yhdistyksen toiminta on keskittynyt jäsenten ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja edunvalvonnallisiin asioihin vuonna 2012. Jäsenmäärä on vakaa ja talous tasapainossa, mikä antaa hyvät mahdollisuudet keskittyä yhdistyksen perustehtäviin. Jatkossa on lisättävä yhdistyksen valtakunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.