Yhdistyksen tehtävä ja säännöt

YHDISTYKSEN TEHTÄVÄ JA SÄÄNNÖT


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia:

1. varhaiskasvatuksen erityisopetuksen kehittämiseksi ja näkyväksi tekemiseksi 

2. jäsenten ammattitaidon kehittämiseksi

3. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi jäsenten keskuudessa. 

4. jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi.


Yhdistyksen säännöt


Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry. on pedagoginen yhdistys. Säännöissä kuvatun tarkoituksensa mukaan sen ensisijainen tehtävä on koota yhteen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisopettajat, edistää jäsentensä ammatillista osaamista ja ammattitaitoa sekä huolehtia heidän ammatillisesta ja yhteiskunnallisesta asemastaan. Työmarkkinaedunvalvonta kuuluu Opettajien ammattijärjestö OAJ:n tehtäviin, sekä Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitolle.


1§                 Nimi, tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen nimi on Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat 

SVEOT -  Speciallärarna inom småbarnspedagogik i Finland rf


Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toimialueena on koko Suomi


2§                 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia:


1. varhaiskasvatuksen erityisopetuksen kehittämiseksi ja näkyväksi tekemiseksi 

2. jäsenten ammattitaidon kehittämiseksi

3. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi jäsenten keskuudessa. 

4. jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi.3§                 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys


1.    järjestää kokouksia, kursseja, koulutuksia, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, 

       seminaareja, retkiä ja juhlia

2.   Julkaisee jäsenlehteä ja tiedottaa jäseniä varhaiserityiskasvatuksen ajankohtaisista     asioista sekä yhdistyksen asioista. 

3.    tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja varhaiserityiskasvatuksen ajankohtaisista asioista

4. kantaa jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia ja 

       testamentteja, perustaa rahastoja sekä hankkia toimintaansa varten tarpeellista 

       kiinteää omaisuutta. Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianmukaisen 

       luvan.

 


4§                 Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, jolla on liittymishetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukainen varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuus.


Yhdistykseen voi kuulua opiskelijajäsenenä henkilö, joka opiskelee

varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi. Opiskelijajäsen on täysin rinnastettavissa tavalliseen jäseneen lukuun ottamatta jäsenmaksun suuruutta.


Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavalla tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.5§                 Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet

Päätökseen on oikeus hakea muutosta yhdistyksen kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.

Yhdistyksen hallituksen tulee pitää jäsenistä jäsenluetteloa.

Jäseneksi hyväksytty henkilö kuuluu yhdistykseen, kunnes hän eroaa tai hänet erotetaan.6§                 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden päättyessä.


Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erottamispäätökseen voi asianomainen hakea muutosta yhdistyksen kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.

Eronneella tai erotetulla ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin. 


                     

7 §                Jäsenmaksu

Jäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksua, jonka suuruuden tai kantotavan yhdistyksen syyskokous määrää. Tämän lisäksi jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen kokouksen päättämän mahdollisen ylimääräisen jäsenmaksun, joka saa olla enintään kolme kertaa edellä mainitun vuotuisen jäsenmaksun suuruinen.


Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.8 §                Hallinto

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä, jotka valitaan 2 kalenterivuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on kerrallaan erovuorossa, ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaisee arpa. Samaa jäsentä ei voida valita uudelleen kuin 3 vaalikaudeksi peräkkäin.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokouksiin, joita pidetään, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.


Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.9 §                Hallituksen tulee

1.    johtaa yhdistyksen toimintaa

2.    edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta sekä juoksevista asioista

3.    panna toimeen yhdistyksen kokousten päättämät asiat

4.    valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle 

       yhdistyksen kokoukset

5.    hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja erottaa jäsen

6.    ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja 

       talousarvion puitteissa heidän palkkansa ja palkkionsa

7.    asettaa tarvittaessa avukseen yhdistyksen eri tehtäviä varten jaostot ja toimikunnat

8.    pitää yhdistyksen jäsenluetteloa

9.    huolehtia yhdistyksen vuosikertomuksen laatimisesta ja taloushallinnosta sekä toiminnan tarkastuttamisesta.10 §              Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen määräämän muun toimihenkilön kanssa.11 §              Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset. Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous helmi–huhtikuussa ja syyskokous syys–marraskuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai sääntöjen 13 §:n 3 mom. mainitussa tapauksessa.12 §              Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

    tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

    hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

     kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

    seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai

    kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumisen tavasta

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.13 §            Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.


Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta jäsenlehdessä ja/tai sähköpostitse jäsenistölle. Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla, mutta vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.


Mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitetun asian vuoksi yhdistyksen koollekutsumista, on hallituksen kutsuttava se koolle viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.


Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen läsnä olevat jäsenet, joilla kullakin on yksi ääni. Kunniajäsenillä on äänioikeus mikäli heidät voitaisiin ottaa myös yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi


Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut enemmistö annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


14 §              Jäsenäänestys

                     Hallitus voi tarvittaessa toimeenpanna neuvoa-antavan jäsenäänestyksen.15 §              Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


Tilit päätetään 31.joulukuuta. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.16 §              Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistys voidaan purkaa kahdessa perättäisessä vähintään 1 kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Ehdotuksen yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voi tehdä yhdistyksen hallitus sekä yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.Kommentit