Yhdistyksen tehtävä ja säännöt

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia:

1. jäsentensä oikeudellisen aseman turvaamiseksi, palkkauksellisen ja  
    sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi. 
2. jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi. 
3. varhaiskasvatuksen erityisopetuksen kehittämiseksi ja näkyväksi tekemiseksi 
4. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi jäsenten keskuudessa. 
5. jäsenten ammattitaidon kehittämiseksi 


Yhdistyksen säännöt
Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry. on pedagoginen yhdistys. Säännöissä kuvatun tarkoituksensa mukaan sen ensisijainen tehtävä on koota yhteen varhaiserityiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisopettajat, huolehtia heidän ammatillisesta ja yhteiskunnallisesta asemastaan ja edistää jäsentensä ammatillista osaamista ja ammattitaitoa. Työmarkkinaedunvalvonta kuuluu Opettajien ammattijärjestö OAJ:n tehtäviin, sekä Lastentarhanopettajaliitolle.


1§                 Nimi, tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen nimi on Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat 
SVEOT - Specialbarnträdgårdslärarna i Finland ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toimialueena on koko Suomi

2§                 Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia
1.    varhaiserityiskasvatuksen, esiasteen erityisopetuksen ja kehitysvammaisten  
       opetustehtävissä työskentelevien sekä näiden alojen kuntoutus-, koulutus- ja 
       hallintotehtävissä toimivien jäsentensä oikeudellisen aseman turvaamiseksi, 
       palkkauksellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi.
2.    jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien
      kehittämiseksi
3.    varhaiserityiskasvatuksen, esiasteen erityisopetuksen sekä kehitysvammaisten 
       opetuksen kehittämiseksi
4.    hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi varhaiserityiskasvatuksen,
       kehitysvammaisten opetuksen ja esiasteen erityisopetuksen sekä 
       varhaiskasvatuksen aloilla toimivien keskuudessa
5.    varhaiserityiskasvatuksen, kehitysvammaisten opetuksen sekä esiasteen 
       erityisopetuksen aloilla toimivien ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseksi

3§                 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1.    valvoo ja hoitaa osaltaan sopimustoiminnassa jäsentensä etuja
2.    tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
3.    järjestää kokouksia, kursseja, koulutuksia, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, 
       neuvottelupäiviä, retkiä ja juhlia
4.    huolehtii tiedotustoiminnasta jäsenille ja julkisille tiedotusvälineille
5.    voi levittää ja toimittaa varhaiserityiskasvatusta, kehitysvammaisten opetusta ja 
       esiasteen erityisopetusta sekä järjestötoimintaa käsitteleviä julkaisuja
6.    kantaa jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia ja 
       testamentteja, perustaa rahastoja sekä hankkia toimintaansa varten tarpeellista 
       kiinteää omaisuutta. Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianmukaisen 
       luvan.

4§                 Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä henkilö, jonka peruskoulutuksena on lastentarhanopettajan tutkinto ja joka on suorittanut erityisopettajan tutkinnon
1.    erityispedagogiikan koulutuksessa
2.    varhaiserityisopetuksen koulutuksessa
3.    erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavissa opinnoissa 
      (erilliset erityisopettajan opinnot)
4.    alle kouluikäisten ja esiasteen erityisopettajaopinnoissa
5.    kuulovammaisten esikoulunopettajan opinnoissa
6.    näkövammaisten esikoulunopettajan opinnoissa 
tai
7.    kehitysvammaisten erityisopetuksen opintosuunnalla
                                    tai joka muuten on saanut varhaiserityiskasvatuksen ja esiasteen 
                                   erityisopetuksen opettajanpätevyyden.

Ennen näiden sääntöjen voimaan tuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistykseen voi kuulua pedagogisena jäsenenä. Pedagogiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä lastentarhanopettaja, joka opiskelee erityisopettajaksi, asuu toisessa maassa tai on vanhempainvapaalla. Jokainen pedagoginen jäsen hyväksytään jäseneksi erikseen hallituksen kokouksessa. Pedagoginen jäsen on täysin rinnastettavissa tavalliseen jäseneen lukuun ottamatta jäsenmaksun suuruutta.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavalla tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

5§                 Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet
Päätökseen on oikeus hakea muutosta yhdistyksen kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.
Yhdistyksen hallituksen tulee pitää jäsenistä jäsenluetteloa.
                                           Jäseneksi hyväksytty henkilö kuuluu yhdistykseen, kunnes hän eroaa tai hänet erotetaan.

6§                 Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden päättyessä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Erottamispäätökseen voi asianomainen hakea muutosta yhdistyksen kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.
Eronneella tai erotetulla ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin. 
                     
7 §                Jäsenmaksu
Jäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksua, jonka suuruuden tai kantotavan yhdistyksen syyskokous määrää. Tämän lisäksi jäsen on velvollisen suorittamaan yhdistyksen kokouksen päättämän mahdollisen ylimääräisen jäsenmaksun, joka saa olla enintään kolme kertaa edellä mainitun vuotuisen jäsenmaksun suuruinen.

Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.
.
8 §                Hallinto
                      Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittupuheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä, jotka valitaan 2 kalenterivuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on kerrallaan erovuorossa, ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaisee arpa. Samaa jäsentä ei voida valita uudelleen kuin 3 vaalikaudeksi peräkkäin.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokouksiin, joita pidetään, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 §                Hallituksen tulee
1.    johtaa yhdistyksen toimintaa
2.    edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta sekä juoksevista asioista
3.    panna toimeen yhdistyksen kokousten päättämät asiat
4.    valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle 
       yhdistyksen kokoukset
5.    hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja erottaa jäsen
6.    ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja 
       talousarvion puitteissa heidän palkkansa ja palkkionsa
7.    asettaa tarvittaessa avukseen yhdistyksen eri tehtäviä varten jaostot ja toimikunnat
8.    pitää yhdistyksen jäsenluetteloa
9.    huolehtia yhdistyksen vuosikertomusten ja tilien laatimisesta sekä tilien 
       tarkastuttamisesta.

10 §              Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

11 §              Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset. Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous helmi–maaliskuussa ja syyskokous syys–lokakuussa.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai sääntöjen 13 §:n 3 mom. mainitussa tapauksessa.

12 §              Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
    tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
    hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
     kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
    seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai
    kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. päätetään mahdollisesta yhdistyksen kokouskutsulehdestä
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 §            Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta postitse tai yhdistyksen syyskokouksen määräämässä lehdessä. Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla, mutta vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitetun asian vuoksi yhdistyksen koollekutsumista, on hallituksen kutsuttava se koolle viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen läsnä olevat jäsenet, joilla kullakin on yksi ääni. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut enemmistö annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14 §              Jäsenäänestys
                     Hallitus voi tarvittaessa toimeenpanna neuvoa-antavan jäsenäänestyksen.

15 §              Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit päätetään 31.joulukuuta. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

16 §              Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistys voidaan purkaa kahdessa perättäisessä vähintään 1 kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Ehdotuksen yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voi tehdä yhdistyksen hallitus sekä yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Kommentit